Obchodné podmienky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY pre E-SHOP

Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti SANIMA, s.r.o. pre e-shop www.strecovefolie.sk

Včasné a pohodlné vybavenie Vašich objednávok a Vaša spokojnosť je naším cieľom. V prípade, že nastanú komplikácie, postupujeme podľa nasledovných obchodných podmienok. Sme ústretoví ku komunikácii, napíšte nám na dorusiak@strecovefolie.sk.

Obsah:

  1. Všeobecné ustanovenia
  2. Spôsob uzatvárania kúpnej zmluvy
  3. Platobné podmienky
  4. Dodacie podmienky
  5. Nadobudnutie vlastníctva a prechod nebezpečenstva škody na tovare
  6. Odvolanie objednávky a odstúpenie od zmluvy
  7. Reklamačný poriadok
  8. Ochrana osobných údajov
  9. Záverečné ustanovenia

1. Všeobecné ustanovenia

1.1 Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti kupujúceho a predávajúceho pri uzatváraní kúpnych zmlúv cez e-shop, teda internetový obchod, spoločnosti Sanima umiestnený na internetovej stránke www.strecovefolie.sk umožňujúci nakupovanie tovaru ponúkaného na uvedenej stránke.

1.2 Predávajúci je spoločnosť Sanima, s.r.o. so sídlom Muškátová 22, 821 01 Bratislava, IČO: 54 612 926, zapísaná v OR vedenom Okresným súdom Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č.: 164079/B, DIČ: 2121734912 (ďalej len „Sanima“).

1.2.1 Kontaktné údaje predávajúceho:

email: dorusiak@strecovefolie.sk

telefón: +421 905 723 077

poštová adresa: Muškátová 22, 821 01 Bratislava

Číslo účtu pre bezhotovostné platby: Fio banka, a.s.

IBAN:  SK2883300000002401038164 BIC (SWIFT): FIOZSKBAXXX

1.2.2 Orgán dozoru: Slovenská obchodná inšpekcia

Inšpektorát pre Bratislavský kraj - Prievozská 32, P.O. Box 5, 820 07 Bratislava 27, tel. č. 02/58 272 172, 02/58 272 104, fax č. 02/58 272 170, Odbor ochrany spotrebiteľa – internetový obchod, reklamácie súvisiace s nákupom cez internet – tel. č. 02/58 272 159,kontakt cez web: www.soi.sk/sk/kontakt.soi.

1.3 Kupujúci je fyzická osoba spôsobilá na právne úkony alebo právnická osoba, ktorá prejavila záujem nakupovať tovar cez e-shop a uzavrieť so spoločnosťou Sanima kúpnu zmluvu ohľadom tovaru ponúkaného cez e-shop a ktorá za tým účelom riadne vyplnila a cez e-shop odoslala záväznú objednávku a doručila ju spoločnosti Sanima. Za kupujúceho ako právnickú osobu koná jej štatutárny orgán alebo zástupca.

1.4 Tovar je predávaný podľa vystavených vzorov, katalógov, typových listov a vzorkovníkov predávajúceho umiestnených v e-shope na internetovej stránke spoločnosti Sanima www.strecovefolie.sk. Tovarom je najmä baliaci materiál, ako rôzne druhy fólií, vrecia a sáčky, pásky a spony, baliace stroje a lisy.

1.5 Kúpna zmluva je úkon, na základe ktorého spoločnosť Sanima dodá kupujúcemu objednaný tovar a prevedie vlastnícke právo k nemu na základe návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy a písomného prijatia návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy zo strany spoločnosti Sanima. Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť za tovar kúpnu cenu a prepravné.

2. Spôsob uzatvárania kúpnej zmluvy

2.1 Návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy je objednávka kupujúceho adresovaná spoločnosti Sanima. Objednávku možno uskutočniť vyplnením a odoslaním objednávkového formulára na internetovej stránke e-shopu www.strecovefolie.sk.

2.1.1 Kupujúci ako spotrebiteľ uvedie do objednávkového formulára svoje meno, priezvisko, fakturačnú adresu, adresu dodania tovaru, telefónne číslo, emailový kontakt.

2.1.2 Kupujúci ako podnikateľ uvedie do objednávkového formulára svoje obchodné meno, sídlo (miesto podnikania), fakturačnú adresu, adresu dodania tovaru, IČO, IČ DPH, telefónne číslo, emailový kontakt osoby konajúcej v mene podnikateľa.

2.2 Objednávka obsahuje vyhlásenie, že kupujúci sa oboznámil so znením Všeobecných obchodných podmienok, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. V prípade, že Sanima a kupujúci uzatvoria písomnú kúpnu zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odlišné od všeobecných obchodných podmienok, budú ustanovenia kúpnej zmluvy uprednostnené pred všeobecnými obchodnými podmienkami.

2.3 Potvrdenie objednávky je záväzné akceptovanie návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy, v ktorom spoločnosť Sanima písomne potvrdzuje, že objednávku kupujúceho akceptuje. Včasné potvrdenie objednávky nadobúda účinnosť okamihom doručenia potvrdenia objednávky kupujúcemu na e-mailovú adresu uvedenú v objednávkovom formulári.

2.4 Oznámenie o prijatí objednávky do elektronického systému predávajúceho, ktoré kupujúci dostane na svoju e-mailovú adresu ihneď po odoslaní jeho objednávky, sa nepovažuje za záväzné akceptovanie objednávky. Toto oznámenie má len informatívny charakter za účelom upovedomenia kupujúceho o prijatí jeho objednávky. Záväzné akceptovanie objednávky obsahuje najmä údaje o názve a špecifikácii tovaru, ktorého predaj je predmetom kúpnej zmluvy, údaje o cene tovaru a iných služieb, údaj o dodacej lehote tovaru, názov a údaje o mieste, kde má byť tovar dodaný, podmienkach, spôsobe a termíne prepravy tovaru na dohodnuté miesto doručenia tovaru pre kupujúceho, údaje o spoločnosti Sanima, prípadne iné údaje.

2.5 Akákoľvek zmena objednávky po uzavretí kúpnej zmluvy je návrhom na zmenu obsahu kúpnej zmluvy a je možná len po vzájomnej dohode kupujúceho a spoločnosti Sanima.

2.6 Údaje v daňovom doklade, faktúre, je možné meniť len v prípade, kedy kupujúci tovar ešte neprijal a nezaplatil.

3. Platobné podmienky

3.1 Kúpna cena ako výmenná hodnota za objednaný tovar je uvedená v aktuálnej ponuke v e-shope, v objednávke a v potvrdení objednávky. Kúpna cena vždy zahŕňa DPH a je stanovená v mene Euro. Kúpna cena tovaru je platná v čase vytvorenia objednávky.

3.2 Kúpna cena tovaru nezahŕňa náklady na prepravu tovaru zo skladu Sanima do miesta dodania, ktoré budú kupujúcemu účtované osobitne podľa tarify Slovenskej pošty podľa miesta dodania, ktorý si kupujúci zvolil.

3.3 Po uzavretí kúpnej zmluvy sa kupujúci zaväzuje zaplatiť kúpnu cenu spoločnosti Sanima. Spôsob platby si kupujúci vyberie pri objednávaní tovaru ako jednu z možností:

3.3.1 Platba na účet vopred bankovým prevodom. Ak si kupujúci zvolí platbu klasickým bankovým prevodom, automaticky na ním uvedenú e-mailovú adresu dostane pokyny k úhrade platby. Pošleme Vám zálohovú faktúru a po pripísaní platby na náš účet dostanete daňový doklad.

3.3.2 Platba na účet vopred platobnou bránou - platba na účet spoločnosti Sanima platobnou kartou pred dodaním tovaru s využitím debetných alebo kreditných kariet, prostredníctvom online platobnej brány GoPay. Po dokončení objednávky budete presmerovaní na stránky platobnej brány GoPay pre dokončenie platby. Priradenie k vašej objednávke prebehne v priebehu niekoľkých minút po úhrade.

3.3.3 Na dobierku - platba v hotovosti pri prevzatí tovaru doručovateľovi Slovenskej pošty. Tovar hradíte v hotovosti vodičovi dopravnej spoločnosti alebo poštovému doručovateľovi. Táto služba je spoplatnená vo výške 1 Eur. Vždy si prosím pripravte potrebný obnos, urýchlite tým predanie zásielky. 

3.4 Záväzok kupujúceho zaplatiť kúpnu cenu je splnený momentom pripísania kúpnej ceny na účet spoločnosti Sanima uvedený v zálohovej faktúre v potvrdení objednávky alebo odovzdaním kúpnej ceny Slovenskej pošte. Pri platbe na účet spoločnosti Sanima sa kupujúci zaväzuje uviesť správny variabilný symbol uvedený v zálohovej faktúre v potvrdení objednávky. Kupujúci berie na vedomie, že v prípade uvedenia nesprávneho variabilného symbolu nemusí elektronický systém priradiť pripísanú platbu k jeho objednávke.

3.5 Pri platení cez platobnú bránu pomocou platobných nástrojov bánk zadáva kupujúci všetky platobné údaje na zabezpečenej stránke príslušnej banky a spoločnosť Sanima neprichádza s platobnými údajmi kupujúceho do styku. Spoločnosť Sanima dostane výlučne informáciu o úspešnosti transakcie. Za použitie platobných nástrojov bánk spoločnosť Sanima neúčtuje kupujúcemu žiadne poplatky.

3.6 Po pripísaní platby na účet spoločnosti Sanima dostane na e-mailovú adresu uvedenú v potvrdení objednávky daňový doklad.

3.7 Náklady spojené s montážou a vynášaním tovaru nie sú zahrnuté v kúpnej cene tovaru a predávajúci tieto služby nie je povinný kupujúcemu poskytnúť.

3.8 V prípade, ak predávajúci vyhlási akcie na niektoré výrobky, tie sú platné do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom produkte nie je uvedené inak.

4. Dodacie podmienky

4.1 Dodacia lehota je lehota, v ktorej je spoločnosť Sanima povinná dodať kupujúcemu tovar. Dodacia lehota je uvedená v e-shope pri každom tovare a je závislá od dostupnosti tovaru na sklade. Štandardne je to 1-3 pracovné dni. V prípade, že zistíme, že tovar z objednávky je nedostupný napriek tomu, že dodávateľ nám poskytol inú informáciu o dostupnosti, informujeme ihneď zákazníka a ponúkame možnosť rozdeliť prípadne zrušiť objednávku. Ak bola objednávka uhradená, vraciame peniaze za vypredaný tovar kupujúcemu. Spoločnosť Sanima je povinná objednávku kupujúceho splniť a tovar dodať kupujúcemu v lehote najneskôr do 30 dní od potvrdenia objednávky. Túto dodaciu lehotu kupujúci bez výhrad akceptuje.

4.2 Pri výbere spôsobu zaplatenia kúpnej ceny vopred na účet spoločnosti Sanima začína dodacia lehota plynúť od pripísania kúpnej ceny na účet spoločnosti Sanima za podmienky, že kupujúci pri platení uviedol správny variabilný symbol. V prípade uvedenia nesprávneho variabilného symbolu začína dodacia lehota plynúť až od priradenia platby k objednávke kupujúceho.

4.3 Pri platbe vopred prevodom na účet, môže byť termín dodania ovplyvnený termínom uhradenia platby. Je nutné, aby bola čiastka pripísaná na účet predávajúceho najneskôr do piatich pracovných dní po potvrdení objednávky. V opačnom prípade je možné považovať objednávku za zrušenú.

4.4 Miesto dodania tovaru je miesto, ktoré si kupujúci vybral v objednávke a spoločnosť Sanima ho ako miesto dodania v potvrdení objednávky potvrdila. Kupujúci si miesto dodania vyberie pri objednávaní tovaru ako jednu z možností:

4.4.1 osobný odber na odbernom mieste - Sanima, s.r.o., Pluhová 49, 831 03 Bratislava (areál Spektra) (mapa) v pracovných dňoch od 9.00 - 15.00 hod.

4.4.2 na adresu kupujúceho

4.4.3 na pobočku Slovenskej pošty

4.5 Prepravca a doručovateľ v prípadoch 4.4.2-3 je Slovenská pošta

4.6 Cena prepravy, teda poštovné, je závislé od aktuálnej tarify Slovenskej pošty. Informácia o poštovnom čase trvania prepravy do miesta dodania je vždy uvedená pri informáciách o tovare v e-shope.

4.7 Kupujúci je povinný prevziať tovar v mieste, ktoré je uvedené v potvrdení objednávky spoločnosťou Sanima.

4.8 Záväzok spoločnosti Sanima dodať tovar je splnený odovzdaním objednaného tovaru kupujúcemu dodania. Dodanie a prevzatie tovaru je kupujúci povinný písomne potvrdiť v dodacom liste, ktorého jedno vyhotovenie zároveň dostane. Následne dostane kupujúci na e-mailovú adresu zadanú v objednávke účtovný doklad - faktúru, ktorý zároveň slúži ako záručný list.

4.9 V prípade, ak si kupujúci tovar neprevezme a tovar sa vráti spoločnosti Sanima späť, je spoločnosť  Sanima oprávnená odstúpiť od kúpnej zmluvy a od kupujúceho požadovať náhradu nákladov súvisiacich s neúspešným doručením objednávky.

4.10 Pri preberaní tovaru od Slovenskej pošty je kupujúci povinný skontrolovať zásielku, teda  tovar a jeho obal, bezprostredne pri jeho doručení. V prípade, že kupujúci zistí, že tovar alebo obal tovaru je mechanicky poškodený či zničený alebo zistí úbytok obsahu, Sanima odporúča zásielku neprebrať. Takúto škodu rieši kupujúci priamo s doručovateľom alebo s pracovníkom pri priehradke pošty na mieste zápisom v reklamačnom liste. V prípade prevzatia a zistenia poškodenia zásielky alebo úbytku obsahu, je kupujúci povinný nahlásiť túto skutočnosť najneskôr nasledujúci pracovný deň po dodaní zásielky na ľubovoľnej pobočke Slovenskej pošty. K spísaniu reklamačného listu je potrebný poškodený výrobok, obal zásielky, doklad o prevzatí zásielky a nadobúdací doklad - faktúru. Pravidlá pre uplatnenie reklamácie na Slovenskej pošte sú uvedené na webstránke www.posta.sk/potrebujem/podat-reklamaciu, kde v jej spodnej časti je na stiahnutie reklamačný list pre vnútroštátny styk.

4.11 O nahlásení a spísaní reklamačného listu na pobočke Slovenskej pošty kupujúci informuje spoločnosť Sanima na emailovej adrese dorusiak@strecovefolie.sk.

5. Nadobudnutie vlastníctva a prechod nebezpečenstva škody na tovare

5.1 Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru úplným zaplatením celej kúpnej ceny za tovar.

5.2 Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v čase, keď prevezme tovar od predávajúceho alebo ak tak neurobí včas, v čase, keď mu predávajúci umožní nakladať s tovarom. Kupujúci poruší zmluvu tým, že tovar neprevezme.

6. Odvolanie objednávky a odstúpenie od zmluvy

6.1 Kupujúci má možnosť odstúpiť od kúpnej zmluvy zrušením objednávky doručením oznámenia spoločnosti Sanima prostredníctvom elektronickej pošty v lehote do 24 hodín od doručenia objednávky. Kupujúci je povinný v oznámení o zrušení objednávky uviesť meno, e-mail a popis objednaného tovaru. V prípade zrušenia objednávky predávajúci neúčtuje kupujúcemu žiadne poplatky súvisiace so zrušením objednávky. V prípade, že kupujúci zaplatil predávajúcemu kúpnu cenu alebo jej časť v čase do zrušenia objednávky, Sanima vráti už zaplatenú kúpnu cenu alebo jej časť v lehote do 14 pracovných dní od zrušenia objednávky prevodom späť na bankový účet kupujúceho.

6.2 V zmysle zákona 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku bez súčasnej fyzickej prítomnosti Sanima a kupujúceho, je kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, oprávnený bez udania dôvodu odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru.

6.3 V odvolaní objednávky a odstúpení od zmluvy kupujúci uvedie meno a priezvisko, e-mail, číslo objednávky, popis objednaného tovaru, číslo účtu na účely vrátenia platby, ktoré je totožné s číslom účtu, z ktorého bola platba za tovar poukázaná. Pre zachovanie právnej istoty a preukázateľnosti odstúpenia od zmluvy Vám odporúčame, aby kupujúci odvolanie objednávky, resp. odstúpenie od zmluvy zaslal v listinnej podobe alebo môže vyplniť a zaslať vzorový formulár poštou na adresu Sanima, s.r.o., Muškátová 22, 821 01 Bratislava alebo prostredníctvom elektronickej pošty na adresu dorusiak@strecovefolie.sk.

6.4 V prípade odstúpenia od zmluvy prostredníctvom elektronickej pošty je Sanima povinná zaslať kupujúcemu e-mail potvrdzujúci prijatie odstúpenia od zmluvy.

6.5 Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané spoločnosti Sanima najneskôr v posledný deň lehoty 14 dní na odstúpenie od zmluvy. Odstúpením kupujúceho od zmluvy sa zmluva od začiatku zrušuje.

6.6 Kupujúci je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy poslať tovar v neporušenom obale späť spoločnosti Sanima na adresu Sanima, s.r.o., Pluhová 49, 831 03 Bratislava. Odporúčame ho zaslať doporučenou zásielkou. Tovar zaslaný na dobierku nebude prevzatý. Do balíka kupujúci priloží kópiu daňového dokladu a v prípade platby za tovar na dobierku kópiu ústrižku od doručovateľa.

6.7 Po odstúpení od zmluvy je spoločnosť Sanima povinná:

6.7.1 prevziať tovar späť od kupujúceho okrem prípadu, keď ho kupujúci pošle na dobierku,

6.7.2 vrátiť kupujúcemu bez zbytočného odkladu, najneskôr v lehote 14 pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou vrátane poštovného.

6.8 Sanima nie je povinná uhradiť kupujúcemu náklady na vrátenie tovaru, znáša ich kupujúci.

6.9 Sanima si vyhradzuje právo zadržať vrátenie kúpnej ceny až do momentu vrátenia tovaru kupujúcim. V prípade vrátenia poškodeného tovaru Sanima vráti kupujúcemu kúpnu cenu zníženú o náhradu škody spôsobenej na tovare. Kúpnu cenu alebo jej zvyšok po znížení o náhradu škody Sanima vráti kupujúcemu bankovým prevodom na účet, z ktorého bola platba realizovaná, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodne inak.

6.10 Spoločnosť Sanima je oprávnená odstúpiť od kúpnej zmluvy najmä z nasledovných dôvodov:

6.10.1 ak pri platbe na účet spoločnosti Sanima kupujúci nezaplatil kúpnu cenu v lehote 30 dní od potvrdenia objednávky,

6.10.2 ak kupujúci neprevezme objednaný tovar na príslušnej pošte v stanovenej odbernej lehote

6.10.3 ak aj napriek všetkému úsiliu spoločnosti Sanima, nie je spoločnosť Sanima schopná dodať tovar, najmä z dôvodu, že tovar bol vypredaný, už sa nevyrába alebo nedodáva a nie je v možnostiach Sanima inak ho zaobstarať,

6.10.4 ak sa výrazným spôsobom zmenila cena, za ktorú spoločnosť Sanima tovar nakupuje.

6.11 Odstúpenie Sanima od zmluvy je účinné dňom, keď je odstúpenie doručené kupujúcemu vo forme e-mailu. Už zaplatenú kúpnu cenu vráti Sanima kupujúcemu v lehote 14 dní od odstúpenia od zmluvy bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodne inak.

6.12 V prípade odstúpenia od zmluvy zo strany Sanima z dôvodu, že si kupujúci neprevezme objednaný tovar na príslušnej pošte v stanovenej odbernej lehote a tovar sa vráti spoločnosti Sanima späť, je spoločnosť Sanima oprávnená vrátiť kupujúcemu sumu zníženú o náklady za nedoručenú zásielku.

7. Reklamačný poriadok (zodpovednosť za chyby, záruka, reklamácie)

7.1 Reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar zakúpený kupujúcim od Sanima prostredníctvom elektronického obchodu na internetovej stránke www.strecovefolie.sk. Upravuje podrobnosti o právach kupujúceho, ktorý je spotrebiteľom, vyplývajúce zo zodpovednosti za chyby tovaru, vrátane záruky za akosť a postup pri reklamácii tovaru. Zodpovednosť za chyby pri vzťahoch, ktoré vznikli medzi Sanima a kupujúcim, ktorý nie je spotrebiteľom v zmysle zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov, sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.

7.2 Reklamačný poriadok v tejto podobe je platný pre všetky obchodné prípady, pokiaľ nie sú zmluvne dojednané iné záručné podmienky.

7.3 Spoločnosť Sanima zodpovedá za chyby, ktoré má predaný tovar pri jeho prevzatí kupujúcim.

7.4 V prípade, ak kupujúci zistí akýkoľvek rozdiel medzi dokladom o kúpe a zakúpeným tovarom v druhu alebo v množstve alebo ak kupujúci nedostal so zakúpeným tovarom správne vyplnený doklad o kúpe, je povinný ihneď, najneskôr však do 24 hodín po prijatí zásielky o tejto skutočnosti informovať spoločnosť Sanima na tel. číslo +421 905 723 077 alebo zaslaním e-mailu na adresu dorusiak@strecovefolie.sk. Pokiaľ tak nevykoná a nahlási túto skutočnosť po uplynutí vyššie uvedenej lehoty, je na zvážení Sanima, či takúto neskorú reklamáciu uzná alebo nie.

7.5 Sanima nezodpovedá za chyby vzniknuté poškodením tovaru dodávateľom (pozri postup v bode 4.10 a 4.11), použitím tovaru alebo jeho opotrebením. Pri tovare predávanom za nižšiu cenu Sanima nezodpovedá za chybu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena.

7.6 Záručná doba pri tovare je 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť od prevzatia tovaru kupujúcim od poštového doručovateľa.

7.7 Záručným listom na uplatnenie nárokov zo zodpovednosti za chyby je doklad o kúpe,  vystavený spoločnosťou Sanima, odovzdaný kupujúcemu.

7.8 Reklamáciou sa rozumie uplatnenie zodpovednosti za chyby tovaru. Kupujúci má právo uplatniť si u spoločnosti Sanima záruku len na tovar, ktorý bol u nej zakúpený, vykazuje chyby, ktoré zavinil výrobca, predávajúci Sanima alebo dodávateľ Slovenská pošta.

7.9 Kupujúci je povinný vykonať prehliadku tovaru pri prevzatí tovaru. Pokiaľ tak neurobí, môže uplatniť nároky z chýb zistených pri tejto prehliadke, len keď preukáže, že tieto chyby mal tovar už v čase prevzatia tovaru.

7.10 Počas záručnej doby má kupujúci právo na bezplatné odstránenie chyby alebo výmenu tovaru za bezchybný.

7.11 Ak tovar vykazuje chyby, kupujúci má právo uplatniť reklamáciu u spoločnosti Sanima tak, že súčasne doručí:

7.11.1 vyplnený formulár na uplatnenie reklamácie. Formulár je na stiahnutie na internetovej stránke www.strecovefolie.sk TU>>>. Kupujúci je povinný vo formulári presne označiť druh, množstvo a rozsah chýb tovaru a zaslať ho na emailovú adresu dorusiak@strecovefolie.sk.

7.11.2 doklad o kúpe – faktúry na emailovú adresu  dorusiak@strecovefolie.sk

7.11.3 reklamovaný tovar do odberného miesta spoločnosti Sanima na adresu Pluhová 49, 831 03 Bratislava, ak sa nedohodne inak. Tovar zaslaný na dobierku spoločnosť Sanima nepreberá. Reklamovaný tovar zasiela kupujúci spoločnosti Sanima na vlastné náklady a nebezpečenstvo.

7.12 V prípade akýchkoľvek nejasností sa kupujúci môže obrátiť na spoločnosť Sanima na telefónne číslo +421 905 723 077 alebo na emailovú adresu dorusiak@strecovefolie.sk.

7.13 Reklamačné konanie tovaru začína dňom, kedy sú splnené podmienky doručenia vyplneného formulára na uplatnenie reklamácie a súčasne dokladu o kúpe a súčasne doručenie reklamovaného tovaru od kupujúceho spoločnosti Sanima. Začiatok reklamačného konania je zároveň dňom uplatnenia reklamácie.

7.14 Práva zo zodpovednosti za chyby zaniknú, ak sa vyššie uvedeným spôsobom neuplatnili v záručnej dobe.

7.15 O prijatí reklamácie je Sanima povinná vydať kupujúcemu potvrdenie. Potvrdením o prijatí reklamácie sa rozumie kupujúcemu adresovaná správa obsahujúca písomné vyrozumenie o prijatí reklamácie. Potvrdenie o prijatí reklamácie môže byť kupujúcemu odoslané na e-mailovú adresu uvedenú kupujúcim na účely komunikácie v popise reklamácie.

7.16 Sanima je povinná určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie a informovať kupujúceho odoslaním správy na e-mailovú adresu.

7.17 Ak ide o chybu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Spoločnosť Sanima je povinná chybu odstrániť bez zbytočného odkladu a to najneskôr v lehote 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

7.18 Práva a spôsoby vybavenia reklamácie sú nasledovné:

7.18.1 Sanima je oprávnená namiesto odstránenia chyby vymeniť chybný tovar za bezchybný alebo ak sa chyba týka len jeho súčasti, vymeniť danú súčasť, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti. Ak dôjde k výmene tovaru, začne plynúť nová záručná doba od prevzatia nového tovaru.

7.18.2 Kupujúci môže namiesto odstránenia chyby požadovať výmenu veci alebo chybnej súčasti veci, ak tým Sanima nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť chyby.

7.18.3 Ak ide o chybu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako tovar bez chyby, má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo má právo od zmluvy odstúpiť.

7.18.4 Ak ide o chybu, ktorú nemožno odstrániť, ktorá však nebráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako tovar bez chyby, má kupujúci namiesto práva na výmenu tovaru právo na primeranú zľavu.

7.19 Ak Sanima reklamáciu nevybaví a lehota 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie uplynie, má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar.

7.20 Vybavením reklamácie sa rozumie ukončenie reklamačného konania odovzdaním opraveného tovaru, výmenou tovaru, vrátením kúpnej ceny tovaru, vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru, písomná výzva na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie.

7.21 O vybavení reklamácie je Sanima povinná vydať kupujúcemu písomné potvrdenie do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Písomným potvrdením o vybavení reklamácie sa rozumie list obsahujúci písomné vyrozumenie o vybavení reklamácie. Potvrdenie o prijatí reklamácie môže byť kupujúcemu odoslané na e-mailovú adresu uvedenú kupujúcim na účely komunikácie v popise reklamácie.

7.22 Ak kupujúci uplatní reklamáciu tovaru počas prvých 12 mesiacov od kúpy, Sanima môže vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia, čo znamená vyjadrenie znalca alebo stanovisko vydaného autorizovanou, notifikovanou alebo akreditovanou osobou alebo stanovisko osoby oprávnenej výrobcom na vykonávanie záručných opráv. Bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemôže Sanima od kupujúceho vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie tovaru ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením tovaru.

7.23 Ak kupujúci uplatní reklamáciu tovaru po 12 mesiacoch od jeho kúpy a Sanima ju zamietne, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže kupujúci zaslať tovar na odborné posúdenie. Ak kupujúci tovar zašle na odborné posúdenie určenej osobe uvedenej v doklade o vybavení reklamácie, náklady odborného posúdenia a všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša Sanima bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak kupujúci odborným posúdením preukáže zodpovednosť Sanima za reklamovanú chybu tovaru, môže reklamáciu uplatniť znova. Počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Sanima je povinná kupujúcemu uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.

7.24 Informácia o možnosti a podmienkach riešenia sporu prostredníctvom systému alternatívneho riešenia sporov (ďalej len „ARS“). Ak kupujúci nie je spokojný so spôsobom, ktorým Sanima vybaví jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že Sanima porušila jeho práva, má právo obrátiť sa na Sanima so žiadosťou o nápravu. Ak Sanima žiadosť kupujúceho zamietne alebo na ňu do 30 dní odo dňa jej odoslania neodpovie, má kupujúci právo podať subjektu ARS v zmysle zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu (ďalej len „Návrh“). ARS sa netýka sporov, kde vyčísliteľná hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjektom ARS je Slovenská obchodná inšpekcia alebo iná právnická osoba zapísaná do zoznamu subjektov ARS vedeného Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky www.mhsr.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s. Návrh môže kupujúci podať u subjektu ARS v listinnej podobe, v elektronickej podobe, ústne do zápisnice, prostredníctvom formulára na webovej stránke SOI http://www.soi.sk/sk/Alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi alebo prostredníctvom platformy ARS dostupnej na webovej stránke EÚ https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&lng=SK. ARS vedené Slovenskou obchodnou inšpekciou je bezodplatné, iný subjekt ARS môže od kupujúceho požadovať úhradu poplatku za začatie ARS maximálne do výšky 5 EUR s DPH. Subjekt ARS ukončí ARS v zásade do 90 dní odo dňa jeho začatia.

8. Osobné údaje a ich ochrana

Všetky osobné údaje, ktoré sú získavané počas vašej návštevy na našich stránkach sú spracovávané v súlade s Nariadením Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „GDPR“) a implementáciou opatrení na zabezpečenie súladu spoločnosti Sanima, s.r.o. s GDPR ako aj so súvisiacimi príslušnými právnymi predpismi upravujúcimi ochranu osobných údajov (napr. zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vyhlášky Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky).

Informačnú povinnosť ohľadne ochrany osobných údajov nájdete na stránke http://strecovefolie.sk/ochrana-osobnych-udajov/

9. Spoločné a záverečné ustanovenia

9.1 Súčasťou kúpnej zmluvy sú aj tieto obchodné podmienky v znení platnom k dátumu uzatvorenia zmluvy.

9.2 Právne vzťahy založené kúpnou zmluvou sa riadia ustanoveniami kúpnej zmluvy, to znamená obsahom objednávky a potvrdenia objednávky, ustanoveniami týchto obchodných podmienok a právnym poriadkom SR. Primerane sa na ňu vzťahujú ustanovenia Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka, Zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode, Zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru a poskytovaní služieb na základe zmluvy uzatvorenej na diaľku, Zákona č.  50/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov. Ustanovenia kúpnej zmluvy majú prednosť pred ustanoveniami týchto obchodných podmienok a ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov. Vo veciach, ktoré nemožno riešiť týmito obchodnými podmienkami, sa uplatnia ustanovenia vyššie uvedených právnych predpisov.

9.3 Sanima si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto všeobecných obchodných podmienkach je splnená umiestnením na internetovej stránke elektronického obchodu Sanima www.strecovefolie.sk.

9.4 Kupujúci zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto všeobecné obchodné podmienky prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí.

9.5 Tieto Obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 01.12.2022.

 

OBCHODNÉ PODMIENKY V PDF

Aktuálne obchodné podmienky [PDF]