Ochrana osobných údajov

Sme veľmi potešení návštevou našich stránok. K ochrane osobných údajov pristupujeme veľmi zodpovedne. Kladieme veľký dôraz na to, aby vaše osobné údaje boli v bezpečí. Všetky osobné údaje, ktoré sú získavané počas vašej návštevy na našich stránkach sú spracovávané v súlade s Nariadením Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „GDPR“) a implementáciou opatrení na zabezpečenie súladu spoločnosti Sanima, s.r.o. s GDPR ako aj so súvisiacimi príslušnými právnymi predpismi upravujúcimi ochranu osobných údajov (napr. zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vyhlášky Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky).

1. Informácie o spracúvaní osobných údajov a práva dotknutej osoby tzv. informačná povinnosť prevádzkovateľa

Identifikačné údaje a kontaktné údaje prevádzkovateľa:

Názov:     Sanima, s.r.o., Muškátová 22, 821 01 Bratislava

konateľ:   Ing. Peter DORUŠIAK, +421 905 723 077

e-mail:      dorusiak@strecovefolie.sk

web:          http://strecovefolie.sk/

tel.:            +421 905 723 077

Osobné údaje budú spracúvané a uchovávané bezpečne, v súlade s bezpečnostnou politikou prevádzkovateľa len na konkrétny vopred stanovený účel a len po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu spracúvania. Prístup k osobným údajom budú mať výlučne osoby poverené prevádzkovateľom na spracúvanie osobných údajov, ktoré ich spracúvajú na základe pokynov prevádzkovateľa.

Spracovateľské činnosti s osobnými údajmi:

Zmluvy, klienti, dodávatelia

Účel spracúvania osobných údajov, na ktorý sú osobné údaje v poskytnutom rozsahu určené je evidencia klientov v rámci zmluvného a predzmluvného (ponukové konania) vzťahu s prevádzkovateľom pri poskytovaní služieb prevádzkovateľom.

Právny základ spracúvania osobných údajov je zmluvný / predzmluvný vzťah prevádzkovateľa a dotknutej osoby.

Doba uchovávania osobných údajov, alebo informácia o kritériách jej určenia: od získania po dobu potrebnú na dosiahnutie účelu spracúvania.

Poskytnutie osobných údajov dotknutou osobou je požiadavkou, ktorá je potrebná na uzatvorenie zmluvy, v prípade ak dotknutá osoba odmietne poskytnúť údaje nebude možné naplniť účel.

Účtovné doklady

Účel spracúvania osobných údajov, na ktorý sú osobné údaje v poskytnutom rozsahu určené je vedenie účtovníctva prevádzkovateľa a spracovanie účtovných dokladov.

Právny základ spracúvania osobných údajov: osobitné právne predpisy.

Identifikácia príjemcu alebo kategória príjemcu: sprostredkovateľ - účtovnícka spoločnosť:

Obchodné meno a adresa:

Beáta Nagyová, Rumančeková 48, 821 01 BRATISLAVA
IČO: 41155084, DIČ: 1044862247
Zastúpenie: Beáta Nagyová

a štátne orgány kontroly a dozoru.

Doba uchovávania osobných údajov, alebo informácia o kritériách jej určenia: od získania po dobu potrebnú na dosiahnutie účelu spracúvania.

Dotknutá osoba je povinná poskytnúť osobné údaje na spracovanie podľa osobitných predpisov. V prípade ak dotknutá osoba odmietne poskytnúť údaje nebude možné naplniť účel spracúvania prevádzkovateľom.

PRÁVA DOTKNUTEJ OSOBY

Dotknutá osoba spracovaním jej osobných údajov má tieto práva:

Odvolať súhlas - v prípadoch, kedy Vaše osobné údaje spracúvame na základe Vášho súhlasu, máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať. Súhlas môžete odvolať elektronicky, na adrese dorusiak@strecovefolie.sk, písomne, oznámením   odvolaní súhlasu. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov, ktoré sme na jeho základe o Vás spracúvali.

Právo na prístup - máte právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o Vás máme k dispozícii, ako aj na informácie o tom, ako Vaše osobné údaje používame. Vo väčšine prípadov Vám budú Vaše osobné údaje poskytnuté v písomnej listinnej forme, pokiaľ nepožadujete iný spôsob ich poskytnutia. Ak ste o poskytnutie týchto informácií požiadali elektronickými prostriedkami, budú Vám poskytnuté elektronicky, ak to bude technicky možné.

Právo na opravu - prijímame primerané opatrenia, aby sme zabezpečili presnosť, úplnosť a aktuálnosť informácií, ktoré o Vás máme k dispozícii. Ak si myslíte, že údaje, ktorými disponujeme sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne, prosím, neváhajte nás požiadať, aby sme tieto informácie upravili, aktualizovali alebo doplnili.

Právo na výmaz (na zabudnutie) - máte právo nás požiadať o vymazanie Vašich osobných údajov, napríklad v prípade, ak osobné údaje, ktoré sme o Vás získali, už viac nie sú potrebné na naplnenie pôvodného účelu spracúvania. Vaše právo je však potrebné posúdiť z pohľadu všetkých relevantných okolností. Napríklad, môžeme mať určité právne a regulačné povinnosti, čo znamená, že nebudeme môcť Vašej žiadosti vyhovieť.

Právo na obmedzenie spracúvania - za určitých okolností ste oprávnený nás požiadať, aby sme prestali používať Vaše osobné údaje. Ide napríklad o prípady, keď si myslíte, že osobné údaje, ktoré o Vás máme, môžu byť nepresné alebo keď si myslíte, že už Vaše osobné údaje nepotrebujeme využívať.

Právo na prenosnosť údajov - za určitých okolností máte právo požiadať nás o prenos osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, na inú tretiu stranu podľa Vášho výberu. Právo na prenosnosť sa však týka len osobných údajov, ktoré sme od Vás získali na základe súhlasu alebo na základe zmluvy, ktorej ste jednou zo zmluvných strán.

Právo namietať - máte právo namietať voči spracúvaniu údajov, ktoré je založené na našich legitímnych oprávnených záujmoch. V prípade, ak nemáme presvedčivý legitímny oprávnený dôvod na spracúvanie a Vy podáte námietku, nebudeme Vaše osobné údaje ďalej spracúvať.

Právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov - ak sa domnievate, že Vaše osobné údaje spracúvame nespravodlivo alebo nezákonne, môžete podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je:

Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27
tel. číslo:   +421 /2/ 3231 3214
mail:          statny.dozor@pdp.gov.sk
web:          https://dataprotection.gov.sk

V prípade podania návrhu elektronickou formou je potrebné, aby spĺňal náležitosti podľa § 19 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).

Informácie o spracúvaní osobných údajov a práva dotknutej osoby - PDF
Informácie o spracúvaní osobných údajov a práva dotknutej osoby.pdf

Aktualizované dňa 07.01.2021


 

2. Ochrana osobných údajov - info pre e-shop

Prevádzkovateľ internetového obchodu http://strecovefolie.sk/eshop/ je:

SANIMA
Muškátová 22, Bratislava 821 01
IČO 54 612 926

zastúpenie/ štatutár - Ing. Peter Dorušiak, dorusiak@strecovefolie.sk, +421 905 723 077

Zhromažďovanie a spracovanie osobných údajov

Ako návštevník nemusíte pri používaní našej Webovej stránky poskytovať žiadne osobné údaje. Ako kupujúci v našom e-shope http://strecovefolie.sk/eshop/ nám dobrovoľne poskytujete osobné údaje. Chceme Vás uistiť, že všetky osobné údaje, ktoré nám poskytnete, spracovávame v súlade s legislatívou EÚ a SR výlučne za účelom:

1. Spracovania objednávky, vystavenia daňového dokladu, evidencie objednávok, kúpnych zmlúv a prípadných reklamácii v internetovom obchode http://strecovefolie.sk/eshop/

a) v rozsahu: meno, priezvisko, adresa, tel. číslo, e-mail a číslo účtu
b) na právnom základe: zmluvných a predzmluvných vzťahov
c) a preto sme oprávnený spracúvať: osobné údaje kupujúceho ako dotknutej osoby bez jej súhlasu

2. Doručenia objednaného tovaru

a) v rozsahu: meno, priezvisko, tel. číslo a adresa dodania tovaru v poštovom styku
b) na právnom základe: zmluvných a predzmluvných vzťahov
c) a preto sme oprávnený spracúvať: osobné údaje kupujúceho ako dotknutej osoby bez jej súhlasu

Za účelom doručenia Vami objednaného tovaru poskytujeme v uvedenom rozsahu Vaše osobné údaje Slovenskej pošte, a.s., ktorá doručuje zásielky vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť a ako samostatný prevádzkovateľ.

3. Na účely marketingu

Registrácia zákazníka je v našom e-shope dobrovoľná. Ak sa zaregistrujete do databázy internetového obchodu http://strecovefolie.sk/eshop/ ako náš klient, umožníte nám tým zasielanie aktuálnej ponuky Sanima vo forme newsletter správ na Vami zadanú e-mailovú adresu:

a) v rozsahu: meno, priezvisko, adresa, tel. číslo, e-mail
b) na právnom základe: Oprávnený záujem: „skvalitnenie a personifikácia služieb dlhodobému zákazníkovi.“
c) a preto sme oprávnený spracúvať: osobné údaje kupujúceho ako dotknutej osoby bez jej súhlasu

Návštevník internetového obchodu sa môže prihlásiť k odberu noviniek priamo zadaním svojej e-mailovej adresy v kontaktnom formulári http://strecovefolie.sk/kontakt/ alebo ako kupujúci môže zaškrtnutím príslušného políčka pred odoslaním objednávky vyjadriť svoj súhlas, aby predávajúci spracovával a uschovával jeho osobné údaje v rozsahu: Napriek uvedeným skutočnostiam, Vás zo slušnosti žiadame o prihlásenie sa k odberu noviniek, ktorým vyjadríte svoj súhlas s ich zasielaním za účelom poskytnutia informácií o nových produktoch, zľavách a akciách na ponúkaných tovaroch http://strecovefolie.sk/

meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo, emailový kontakt, za účelom:  zasielania informácií o nových produktoch, zľavách a akciách na ponúkaných tovaroch a upozornenia na reklamné kampane na  https://www.facebook.com/SanimaTrade/.   

Informácie o reklamných kampaniach na https://www.facebook.com/SanimaTrade/ a podmienkach ochrany osobných údajov v rámci spotrebiteľských súťaží, nájdete v našej „Politike spotrebiteľských súťaží“ umiestnenej na http://strecovefolie.sk/ochrana-osobnych-udajov/ 

Kupujúci udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu do splnenia účelu spracúvania osobných údajov kupujúceho. Osobné údaje spracovávame a uchovávame v čase nevyhnutnom na zaistenie všetkých práv a povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy, t.j. počas objednávky a záručnej lehoty. Predávajúci po splnení účelu spracúvania zabezpečí bezodkladne likvidáciu osobných údajov kupujúceho.

Ak sa budete chcieť kedykoľvek odhlásiť z odoberania e-mailov, kliknite na odhlasovací odkaz, ktorý je umiestnený v spodnej časti každého emailu, alebo nám napíšte na: dorusiak@strecovefolie.sk a my vás odhlásime max. do 1 mesiaca od doručenia Vašej žiadosti.

IP adresa a cookies

Naša stránka zhromažďuje štandardné informácie o internetových udalostiach (tzv. „log information“), vrátane Vašej IP adresy, typu prehliadača a jazyka, času prístupu, ako aj odkazujúcej webovej adresy. Za účelom zaistenia kvalitnej správy tejto Webovej stránky a uľahčenia pokročilej navigácie môžeme my alebo naši poskytovatelia služieb používať taktiež tzv. „cookies“ (malé textové súbory uložené v prehliadači užívateľa) alebo webové prezenčné signály (elektronické obrázky, ktoré týmto webovým stránkam umožňujú počítať návštevníkov, ktorí konkrétnu stránku otvorili, alebo sprístupňujú určité súbory cookies) pre zber súhrnných údajov. Nezhromažďujeme ani neuchovávame žiadne individuálne (nesúhrnné) súbory cookies. Máme prístup výlučne k súhrnným údajom o cookies pre účely funkčnosti tejto web stránky. Získané súbory cookies sú využívané len vo veľmi obmedzenom rozsahu, ktorý je nevyhnutný pre technické účely (funkčnosť webovej stránky), a sú uchovávané po dobu max. 5 rokov v súlade s medzinárodnými štandardami NAI – www.networkadvertising.org.

Tieto informácie nie je možné prepojiť so žiadnou konkrétnou osobou.   

Informácie o tom, ako využívame súbory cookies a ďalšie monitorovacie technológie a ako ich môžete mať pod kontrolou, nájdete v našej „Politike používania cookies“, ktorú nájdete na http://strecovefolie.sk/ochrana-osobnych-udajov/

Prevádzkovateľ prehlasuje, že:

1. Spracované osobné údaje dotknutých osôb použije len na vyššie uvedené účely v rámci svojich obchodných aktivít.
2. Táto Webová stránka nezhromažďuje ani nespracováva žiadne osobitné kategórie osobných údajov (citlivé osobné údaje).
3. Nevyužívaním zasielania newsletter správ nevzniká hrozba odmietnutia zmluvného vzťahu.

Externé webové služby

Za účelom zobrazenia obsahu tejto Webovej stránky, napríklad za účelom zobrazenia obrázkov, niekedy používame externé webové služby. Nie sme schopní týmto externým stránkam alebo doménam zabrániť, aby zhromažďovali údaje o tom, ako využívate obsah vložený na naše Webové stránky.

Tretie strany

Nepredávame, neobchodujeme ani žiadnym iným spôsobom neposkytujeme vaše osobné údaje tretím stranám. Výnimkou sú overení a spoľahliví partneri, ktorí nám asistujú pri vytváraní web stránok, spolupracujú na našich projektoch a obsluhujú Vás napríklad pri platobných transakciách, doručení tovaru alebo riešení vašich podnetov. Títo partneri sú zmluvne viazaní mlčanlivosťou, súhlasili s uchovávaním Vašich údajov v bezpečí a považujú ich za dôverné. Odovzdanie vašich osobných údajov štátnym organizáciám je možné len na základe riadne vystavených a právoplatných právnych rozhodnutí v súlade so zákonmi Slovenskej republiky.

Vaše osobné údaje môžu byť poskytnuté len subjektom spolupracujúcim s prevádzkovateľom, ktorými sú napríklad prepravné a doručovacie spoločnosti. Aktuálny zoznam týchto subjektov je nasledujúci:

- Slovenská pošta, a.s., so sídlom Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36 631 124, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka č.: 803/S.

Odkazy tretích strán

Niekedy na našich stránkach odkazujeme na služby a produkty tretích strán. Webstránky týchto tretích strán majú vlastné podmienky ochrany osobných údajov a sú nezávislé na našich. Z toho dôvodu nenesieme žiadnu právnu zodpovednosť za obsah a aktivity týchto tretích strán. I napriek tomu je našou snahou udržať vysokú úroveň bezpečnosti. Preto, ak máte akékoľvek podozrenie na nekalé chovanie týchto tretích strán, kontaktujte nás na adrese: dorusiak@strecovefolie.sk

Facebook plugin

Naša stránka obsahuje plugin k sociálnej sieti Facebook (Facebook Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California, 94025, USA). Plugin Facebooku na našej stránke je označený logom Facebooku. Tento plugin Vás priamo spojí s naším profilom na Facebooku. Facebook je potom schopný získať informáciu, že ste navštívili našu stránku zo svojej IP adresy. Pokiaľ navštevujete našu stránku a ste prihlásení na svojom profile na Facebooku, Facebook zaznamená informáciu o návšteve. Chceme zdôrazniť, že Facebook nám neposkytuje informácie o zhromažďovaných údajoch a spôsobe ich využitia. Účel a rozsah údajov, ktoré zhromažďuje Facebook, nám nie sú známe. Pokiaľ by ste chceli získať ďalšie informácie týkajúce sa ochrany osobných údajov a súkromia na portály Facebook, odporúčame priamy kontakt s Facebookom, alebo oboznámiť sa s politikou ochrany osobných údajov portálu na adrese: https://www.facebook.com/about/privacy/

Pokiaľ si neprajete, aby Facebook mohol získavať informácie ohľadne vašich návštev na našich stránkach, odporúčame vykonať predchádzajúce odhlásenie z Vášho účtu na Facebooku.

Sociálne médiá

Naša Webová stránka môže obsahovať odkazy na aplikácie sociálnych médií alebo služby, ktoré Vám umožnia zdieľať obsah s ostatnými užívateľmi (spoločne „Aplikácie sociálnych médií“). Akékoľvek osobné alebo iné údaje, ktoré vložíte do akejkoľvek Aplikácie sociálnych médií, môžu iní užívatelia Aplikácie sociálnych médií čítať, zhromažďovať a používať, pričom nad týmito inými užívateľmi máme len malú alebo žiadnu kontrolu. Z týchto dôvodov nenesieme žiadnu zodpovednosť za akékoľvek použitie, zneužitie alebo iné neoprávnené nakladanie s akýmikoľvek osobnými údajmi alebo inými informáciami, ktoré vložíte do akejkoľvek Aplikácie sociálnych médií, zo strany ostatných užívateľov.

Zabezpečenie informácií

Uplatňujeme štandardy technického a prevádzkového zabezpečenia všetkých údajov poskytovaných zo strany návštevníkov prostredníctvom našej Webovej stránky proti neoprávnenému prístupu, zverejneniu, zmene alebo zničeniu.

Ochrana osobných údajov detí

Sme si vedomí toho aká dôležitá je ochrana osobných údajov detí v interaktívnom svete internetu. Naša Webová stránka nie je vytvorená ani zámerne necieli na deti mladšie ako 16 rokov. Našim cieľom nie je cielene zhromažďovať alebo uchovávať údaje o jedincoch mladších ako 16 rokov. 

Spoločné ustanovenia:

Osobné údaje, ktoré poskytujete prevádzkovateľovi prostredníctvom registračného/kontaktného formulára alebo priamej objednávky musia byť pravdivé, a v prípade ich zmeny ste povinný o ich zmene bezodkladne informovať aj prevádzkovateľa.

Máte právo na základe písomnej žiadosti od nás požadovať:

Právo na prístup

Máte právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o Vás máme k dispozícii, ako aj na informácie o tom, ako Vaše osobné údaje používame. Vo väčšine prípadov vám budú Vaše osobné údaje poskytnuté v písomnej listinnej forme, pokiaľ nie je z Vašej strany požadované inak. Ak ste o poskytnutie týchto informácií požiadali elektronickými prostriedkami, budú vám poskytnuté elektronicky, ak to bude technicky možné.

Právo na nápravu

Prijímame primerané opatrenia, aby sme zabezpečili presnosť, úplnosť a aktuálnosť informácií, ktoré o Vás máme k dispozícii. Ak si myslíte, že údaje, ktorými disponujeme, sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne, prosím, neváhajte nás požiadať, aby sme tieto informácie upravili, aktualizovali alebo doplnili.

Právo na vymazanie

Za určitých okolností máte právo nás požiadať o vymazanie Vašich osobných údajov, napríklad v prípade, ak osobné údaje, ktoré sme o Vás získali, už viac nie sú potrebné na naplnenie pôvodného účelu spracovania alebo v prípade, ak odvoláte svoj súhlas so spracovaním. Vaše právo je však potrebné posúdiť z pohľadu všetkých relevantných okolností. Napríklad, môžeme mať určité právne a regulačné povinnosti, čo znamená, že nebudeme môcť Vašej žiadosti vyhovieť.

Právo na obmedzenie spracovania

Za určitých okolností ste oprávnený nás požiadať, aby sme prestali používať Vaše osobné údaje. Ide napríklad o prípady, keď si myslíte, že osobné údaje, ktoré o Vás máme, môžu byť nepresné alebo keď si myslíte, že už Vaše osobné údaje nepotrebujeme využívať.

Právo na prenosnosť údajov

Za určitých okolností máte právo požiadať nás o prenos osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, na inú tretiu stranu podľa Vášho výberu. Právo na prenosnosť sa však týka len osobných údajov, ktoré sme od Vás získali na základe súhlasu alebo na základe zmluvy, ktorej ste jednou zo zmluvných strán.

Právo  namietať

Máte právo namietať voči spracovaniu údajov, ktoré je založené na našich legitímnych oprávnených záujmoch (napríklad osobné údaje spracúvame na účel bezpečnosti siete a infraštruktúry). V prípade, ak nemáme presvedčivý legitímny oprávnený dôvod na spracovanie a vy podáte námietku, nebudeme Vaše osobné údaje ďalej spracúvať.

Práva súvisiace s automatizovaným rozhodovaním

Máte právo odmietnuť automatizované rozhodovanie, vrátane profilovania, z ktorého pre Vás vyplynie právny alebo podobný významný dôsledok. Spoločnosť zvyčajne nepoužíva automatizované rozhodovanie alebo profilovanie.

Právo odvolať súhlas

Vo väčšine prípadov Vaše osobné údaje nespracúvame na základe Vášho súhlasu. Môže sa však stať, že v konkrétnych prípadoch o Váš súhlas požiadame. V prípadoch, kedy to urobíme, máte právo odvolať svoj súhlas s ďalším používaním Vašich osobných údajov.

Právo podať sťažnosť

Ak chcete podať sťažnosť na spôsob, akým sú vaše osobné údaje spracúvané, vrátane uplatnenia vyššie uvedených práv, môžete sa nás obrátiť na tel. č.: +421 / 905 723 077 alebo  poslaním e-mailu na adresu: dorusiak@strecovefolie.sk, alebo písomnou žiadosťou zaslanou do sídla prevádzkovateľa Muškátová 22, Bratislava 821 01. 

Ak nie ste spokojný s našou odpoveďou, alebo sa domnievate, že vaše osobné údaje spracúvame nespravodlivo alebo nezákonne, môžete podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky,  Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27

tel. číslo:             +421 /2/ 3231 3214
Web:                    https://dataprotection.gov.sk
email:                  statny.dozor@pdp.gov.sk

Zmeny v podmienkach ochrany osobných údajov

Ak sa rozhodneme zmeniť tieto podmienky ochrany osobných údajov, uverejníme ich na tejto stránke. Tieto podmienky sú platné od 01.12.2022

Ak máte akékoľvek otázky alebo podnety, napíšte nám!

Sanima, s.r.o.
Muškátová 22
821 01 Bratislava
Web:    www.strecovefolie.sk
Email:  dorusiak@strecovefolie.sk

Ochrana osobných údajov - info pre e-shop - PDF
Ochrana osobných údajov - info pre e-shop.pdf


3. Politika používania cookies

Prevádzkovateľ http://strecovefolie.sk/

Sanima, s.r.o.
Muškátová 22, Bratislava 821 01
54 612 926
Ing. Peter Dorušiak
dorusiak@strecovefolie.sk
+421 905 723 077

Aby sme Vám mohli poskytnúť prístup k našej Webovej stránke a služby prispôsobené Vaším potrebám, potrebujeme poznať a uchovávať informácie o tom, akým spôsobom používate našu Webovú stránku.
To dosiahneme pomocou malých textových súborov, tzv. cookies.

Čo sú súbory cookies?

Cookies sú malé textové súbory vytvárané webovým serverom a ukladané vo Vašom počítači alebo mobilnom zariadení pri prehliadaní webu. Vďaka týmto súborom si webový server zapamätá na určitý čas Váš pohyb a preferencie na webovej stránke (napr. zvolený jazyk, veľkosť písma a pod.) a pri ďalšej návšteve webovej stránky ich už nemusíte znovu zadávať. Na cookies sa vzťahujú európske i slovenské zákony o ochrane súkromia a osobných údajov. Konkrétne túto problematiku rieši zákon č. 351/2011 o elektronických komunikáciach. Ten v § 55, odseku 5) hovorí, že „Každý, kto ukladá alebo získava prístup k informáciám uloženým v koncovom zariadení užívateľa, je na to oprávnený iba ak dotknutý užívateľ udelil súhlas na základe jasných a úplných informácií o účele ich spracovania; za súhlas na tento účel sa považuje aj použitie príslušného nastavenia webového prehliadača alebo iného počítačového programu.“

Súbory cookie, na ktoré Váš súhlas NEPOTREBUJEME, pretože sú jasne vyňaté zo súhlasu podľa poradného orgánu EÚ pre ochranu údajov - WP29  zahŕňajú:

1. užívateľsky vstupné cookies (session-id), ako sú súbory cookie prvej strany za účelom sledovania návštev používateľa, pri vypĺňaní online formulárov, nákupné košíky, atď, po dobu trvania návštevy na web stránke,
2. autentifikačné súbory cookie, aby sa identifikoval registrovaný používateľ po jeho prihlásení počas trvania návštevy,
3. používateľsky orientované bezpečnostné súbory cookie, ktoré sa používajú na detekciu zneužitia autentifikácie, a to na obmedzenú dobu trvania,
4. súbory cookie prehrávača multimediálneho obsahu, ktoré sa používajú na ukladanie technických údajov na prehrávanie videa alebo zvukových obsahov počas trvania návštevy
5. vyváženie záťaže servera počas trvania návštevy,
6. súbory cookie na prispôsobenie používateľského rozhrania, napríklad predvoľby jazyka alebo písma, počas trvania návštevy (alebo dlhšie podľa nastavenia Vášho prehliadača),
7. sociálnychsúborov cookie zdieľania obsahu pre tretie strany pre prihlásených členov sociálnej siete.

Existujú dva typy súborov cookie:

a) súbory cookies prvej strany - vytvárajú weby, ktoré navštívite. Ich doména je uvedená v paneli s adresou.
b) Súbory cookies tretích strán - sú vytvárané ďalšími webmi. Tieto weby sú vlastníkmi prvkov obsahu, ktorý sa zobrazuje na navštívenej webovej stránke (napr. reklamy alebo obrázky).

Rozdelenie súborov cookies podľa životnosti

a) krátkodobé (session cookie) – po zavretí prehliadača sa vymažú z Vášho počítača
b) dlhodobé (persisten cookie) – po zavretí prehliadača zostávajú uložené vo Vašom počítači a vymažú sa po uplynutí určitej doby. (Podľa nastavenia Vášho prehliadača). Zmazať ich môžete aj ručne – ako? čítajte ďalej.

Podľa účelu sa rozdeľujú na:

a) technické – slúžia k základným funkciám webu alebo stránky (prehrávanie videa, zdieľanie obsahu, prihlasovanie,...)
b) analytické – slúžia na zbieranie neanonymných dát o Vašom chovaní. Na ich základe môžeme upravovať web tak, aby bol viac používateľsky príjemnejší.
c) remarketingové – slúžia k cielenému zobrazovaniu reklám na používateľa.

Aké druhy súborov cookies sa používajú a na čo slúžia?

Technické súbory cookie - tieto súbory cookie sú nevyhnutné na správne fungovanie určitých častí našich stránok, ako napríklad prístup k elektronickému obchodu, ponuka produktov pre vás a uvedenie cenových kombinácií vzťahujúcich sa k vášmu regiónu. Ďalej nám umožňujú vyvážiť záťaž na našich serveroch, zaznamenávajú predvoľby používateľa týkajúce sa používania súborov cookie, atď. Súbory cookie tejto kategórie obsahujú tak súbory cookie pre danú návštev/reláciu, ako aj trvalé súbory cookie. Naše stránky nemusia bez týchto súborov cookie fungovať správne alebo vôbec, a preto sa tieto súbory cookie používajú vždy, bez ohľadu na predvoľby používateľa. Súbory cookie v tejto kategórii vždy nastavujú naše stránky, a nie domény tretích strán.

Analytické súbory cookie -  tieto súbory cookie sa používajú na zhromažďovanie údajov o tom, ako používate naše stránky. Tieto informácie využívame na zostavovanie správ a pomáhajú nám zlepšiť naše stránky, urobiť ich prívetivejšie pre používateľov a sledovať, či fungujú správne. Tieto súbory cookie zhromažďujú údaje v anonymnej forme o vašej aktivite na našich stránkach, vrátane podstránok, ktoré navštívite a o tom, z ktorej internetovej stránky na naše stránky prichádzate. Súbory cookie v tejto kategórii môžu nastavovať naše stránky alebo domény tretích strán. Viac informácií o niektorých z týchto súborov cookie je k dispozícii nižšie v časti o Google Analytics.

Sledovacie súbory cookie tretích strán - tieto súbory cookie sa používajú na zhromažďovanie údajov o tom, ako používate naše stránky a aké kľúčové slová ste použili pre nasmerovanie na naše stránky, ako aj odkiaľ ste na naše stránky prišli. Tieto informácie využívame na zostavovanie správ a pomáhajú nám tiež zlepšovať naše stránky a vo všeobecnosti prispôsobovať naše produkty a služby vašim potrebám. Tieto súbory cookie môžu nastavovať buď naše stránky alebo domény tretích strán.

Integračné súbory cookie tretích strán - tieto súbory cookie sa používajú na integrovanie funkcií tretích strán do našich stránok, ako napríklad videá na serveri YouTube™, formuláre na odoslanie názorov alebo ikony sociálnych médií, ktoré vám umožňujú zdieľať náš obsah. Súbory cookie v tejto kategórii môžu nastavovať tretie strany a môžu zahŕňať okrem iného aj súbory cookie nastavené týmito doménami: YouTube.com, Twitter.com, Linkedin.com a Facebook.com.

Ako používame súbory cookies MY? (cookie sa nebude používať na iný účel, ako je uvedené)

Naša web stránka používa súbory cookies na tieto účely:

a) technické súbory cookie na nevyhnutnú funkcionalitu webu a zapamätanie si Vašich používateľských nastavení
b) nalytické súbory cookie na zhromažďovanie anonymných štatistických informácií o návštevníkoch – (Google Analytics)

Google Analytics

Služba Google Analytics je poskytovaná spoločnosťou Google, Inc. Slúži na získavanie a zhromažďovanie anonymizovaných štatistických údajov o používaní webovej stránky používateľmi. Účelom použitia služby je bližšie pochopenie potrieb našich návštevníkov a uistiť sa o ich spokojnosti. Google Analytics ukladá informácie o tom aké stránky navštevujete, ako dlho sa na nich zdržíte, odkiaľ ste na stránky prišli a na aké odkazy klikáte. Všetky informácie spolu so súbormi cookies sú spoločnosťou Google, Inc. prenesené a uložené na serveroch v Spojených štátoch amerických. Tieto dáta neobsahujú žiadne dôverné údaje, na základe ktorých, by sme boli schopní identifikovať konkrétneho návštevníka. Dĺžka uchovávania týchto informácií je nastavená na neurčito. Spoločnosť Google, Inc. môže tieto údaje poskytnúť tretím stranám, len ak to bude vyžadovať zákon.

Pre viac informácií o ochrane súkromia kliknite sem: https://support.google.com/analytics/topic/2919631?hl=sk&ref_topic=1008008

Pre nainštalovanie softvérového doplnku na odmietnutie súborov cookies Google Analytics kliknite sem:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Ak používate Google Chrome, máte možnosť stiahnuť si rozšírenie Crumble Chrome, bezplatný doplnok, ktorý pomáha predchádzať sledovaniu súborov cookie naprieč webovými lokalitami.

Návštevou našej Webovej stránky súhlasíte s tým, že môžeme do Vášho počítača alebo zariadenia umiestniť súbory cookies, tak ako je vysvetlené vyššie, na základe nastavenia Vášho webového prehliadača alebo iného počítačového programu.

Nastavenie prehliadača - väčšina webových prehliadačov môže byť nastavená tak, aby blokovala súbory cookies. A to aj napriek tomu, že niektoré prvky na webovej stránke nemusia pracovať správne. Nastavenie súborov cookies sa obvykle nachádza v záložke „Možnosti“ alebo „Nastavenia“.

Nastavenia súborov cookies pre konkrétne prehliadače:

a) Internet Explorer – https://support.microsoft.com/sk-sk/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
b) Mozilla Firefox – https://support.mozilla.org/sk/kb/Spr%C3%A1va%20cookies
c) Google Chrome – https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=sk
d) Safari – https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=sk_SK

Postup pre Google chrome

Vymazanie, povolenie a správa súborov cookie v Chrome

Môžete odstrániť existujúce súbory cookies, povoliť alebo zablokovať všetky súbory cookies a nastaviť predvoľby pre konkrétne weby v rozšírených „Nastaveniach“.

Postup pre vymazanie všetkých súborov cookie v počítači

Ak odstránite súbory cookie, systém vás odhlási zo všetkých webov a uložené predvoľby môžu byť odstránené.

1. Otvorte v počítači Chrome.
2. Vpravo hore kliknite na položky Viac 
3. V dolnej časti kliknite na položku Rozšírené.
4. V časti Ochrana súkromia a zabezpečenie kliknite na možnosť Nastavenia obsahu.
5. Kliknite na položky Súbory cookie Zobraziť všetky súbory cookie a údaje webov  Odstrániť všetko.
6. Voľbu potvrďte kliknutím na tlačidlo Vymazať všetko.

chrome://settings/ ⇒ chrome://settings/content ⇒

chrome://settings/content/cookies ⇒ 
Tu môžete zakázať stránkam ukladať a čítať údaje súborov cookie ⇒
chrome://settings/siteData
Tu si môžete zobraziť všetky súbory cookie, ktoré sú uložené vo Vašom počítači/mobile...a vymazať

Postup pre vymazanie všetkých súborov cookie v zariadení ANDROID

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=sk&co=GENIE.Platform%3DAndroid&oco=1

Vymazanie všetkých súborov cookie – iPHONE a iPOD https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=sk&co=GENIE.Platform%3DiOS&oco=1

Ďalšie informácie o súboroch cookie a ich využití nájdete na stránkach 

https://aboutcookies.org/how-to-control-cookies/

Pozrite si aj naše:

Podmienky ochrany osobných údajov v dokumente:  Ochrana osobných údajov – info pre e-shop

Politika používania cookies - PDF
Politika používania cookies.pdf

Posledná aktualizácia 1.12.2022


4. Spotrebiteľská SÚŤAŽ NA FACEBOOKU

Pravidlá spotrebiteľskej súťaže

Cieľom tohto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidiel súťaže usporadúvanej na  sociálnych sieťach spoločnosťou Sanima, s.r.o. Tieto pravidlá slúžia ako doplnenie informácií týkajúcich sa pravidiel súťaže („informácie o súťaži“) uvedených organizátorom na sociálnej sieti, kde je súťaž organizovaná.

Organizátorom súťaže je:

Sanima, s.r.o. so sídlom na  Muškátová 22, Bratislava 821 01

IČO: 54612926, DIČ: 2121734912, IČ DPH: SK2121734912

Email: dorusiak@strecovefolie.sk

Tel. č.: +421  905 723 077

Sanima s.r.o. prehlasuje, že Facebook voči nám nemá žiadne záväzky, súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, odobrená ani riadená Facebookom a nemá s ním žiaden vzťah.

Účel súťaže  - Účelom organizovania súťaže je zabezpečiť vyššiu návštevnosť a aktivitu na webovej stránke/ e-shope http://strecovefolie.sk/ a profile na sociálnej sieti https://www.facebook.com/SanimaTrade/ a na podporu predaja baliaceho materiálu a príslušenstva firmy Sanima, s.r.o.

Súťaž sa na základe týchto Podmienok uskutoční výlučne na území Slovenskej republiky. Súťaž je určená pre fyzické osoby s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky, ktoré v čase začatia Súťaže dovŕšili 18. rok veku a sú plne spôsobilé na právne úkony (ďalej len „Účastník“ alebo „Účastníci“). Účastník je povinný v celom rozsahu dodržiavať tieto Podmienky zverejnené na internetovej stránke http://strecovefolie.sk/. Súťaže sa nemôže zúčastniť zamestnanec Organizátora a ich blízke osoby. Blízkou osobou sa na účely Podmienok rozumie osoba uvedená v ustanovení § 116 Občianskeho zákonníka.

Začiatok a ukončenie Súťaže je uvedené pri každej súťaži osobitne a to nasledovne:

Súťaž (s názvom ... alebo súťaž o... v hodnote...) sa uskutoční v termíne od ...do ... (vrátane).

Prihlásenie sa do Súťaže a pravidlá žrebovania

Do súťaže sa zapojíte prostredníctvom Vášho účtu na sociálnej sieti Facebook po kliknutí na fan pages stránku organizátora https://www.facebook.com/SanimaTrade/, stanete sa fanúšikom FB stránky organizátora a zodpoviete na súťažnú otázku uverejnenú organizátorom na stránke. Do žrebovania budú zaradení Účastníci, ktorí splnia podmienky súťaže. Každý účastník bude do žrebovania zaradený len raz. Po uplynutí doby trvania súťaže bude víťaz vyžrebovaný prostredníctvom aplikácie Good Luck fairy. Vyžrebovaný bude 1 výherca , ktorý splnil všetky podmienky uvedené na stránke organizátora. Výhrou je .... /vždy uvedené na FB stránke o čo sa hrá. Výherca bude kontaktovaný prostredníctvom súkromnej správy na sociálnej sieti.  V prípade, že si výherca neprevezme svoju výhru najneskôr do 30 dní odo dňa prvého kontaktu (odo dňa prijatia správy na FB účte Organizátorom Súťaže, prostredníctvom, ktorých bol Účastník informovaný o výhre alebo poslania výhry na adresu kuriérom – výhru sa nepodarí aj napriek opakovanej snahe doručiť ), prepadá takáto výhra v prospech Organizátora Súťaže; uvedené platí aj v prípade pokiaľ výherca výhru odmietne. Organizátor nezodpovedá za škodu, stratu a iné znehodnotenie výhry pri jej preprave a nie je povinný takto spôsobené škody uhradiť alebo poskytnúť výhercom, ktorým výhra patrí, žiadnu náhradu.

Účasť v Súťaži a súhlas so spracúvaním osobných údajov

Prevádzkovateľom a osobou zodpovednou za spracúvanie osobných údajov Účastníkov v rámci Súťaže je Sanima, s.r.o. so sídlom na  Muškátová 22, Bratislava 821 01, IČO: 54612926.

Účastník zapojením sa do súťaže a oboznámením sa s podmienkami súťaže zároveň udeľuje Organizátorovi svoj výslovný súhlas so spracúvaním svojich Osobných údajov v rozsahu podmienok a údajov, ktoré sú nevyhnutné na účasť v súťaži ( meno, priezvisko, fotka) a na doručenie výhry (meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo ).

Účelom tohto spracúvania je zabezpečenie organizácie a vyhodnotenia Súťaže v súlade s Podmienkami (napr. odovzdanie výhry výhercovi Súťaže, zverejnenie mena, priezviska, fotky výhercu Súťaže na vyššie uvedenej facebookovej stránke Organizátora). Osobné údaje Účastníka budú na tieto účely spracúvané počas doby trvania Súťaže a následne 30 dní počas lehoty prebratia výhry.

Udelenie súhlasu Účastníka na spracúvanie jeho osobných údajov je dobrovoľné a nie je podmienkou poskytovania iných služieb Organizátora (napr. predaj tovaru). Súhlas môžete odvolať kedykoľvek prostredníctvom písomného oznámenia adresovaného na e-mailovú adresu Organizátora dorusiak@strecovefolie.sk.  V prípade, ak Účastník odvolá svoj súhlas udelený na účely organizovania Súťaže, jeho účasť v Súťaži nie je ďalej možná. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania údajov, ktoré vychádzalo zo súhlasu pred jeho odvolaním. Účastník súhlasí s tým, aby po skončení platnosti jeho súhlasu so spracúvaním osobných údajov, ako aj po zániku účelu, na ktorý boli osobné údaje spracúvané, boli tieto bez potreby ďalšieho oznámenia zo strany Organizátora z dôvodu hospodárnosti bezodkladne zlikvidované, ak povinnosť ich ďalšieho uchovávania nevyplýva z osobitných právnych predpisov.

Osobné údaje spracúvané v rámci Súťaže poskytujete len prevádzkovateľovi stránky na sociálnej sieti na účely ich zverejnenia za vyššie uvedených Podmienok, a to v nevyhnutnom rozsahu: meno, priezvisko, fotka (ak ju máte na svojom profile  na FB zverejnenú) výhercu Súťaže, tiež budú poskytnuté prepravcovi pri doručení výhry prostredníctvom kuriéra Slovenskej pošty v rozsahu ( meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo ).  

Vaše práva

Za predpokladu dodržania požiadaviek stanovených Zákonom o ochrane osobných údajov má dotknutá osoba (i) právo na prístup k svojim osobným údajom, (ii) právo na opravu nesprávnych osobných údajov, (iii) právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, (iv) právo namietať spracúvanie osobných údajov spracúvaných na účely priameho marketingu, (v) právo na výmaz osobných údajov, najmä vtedy, ak už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali alebo ak dotknutá osoba odvolala svoj súhlas na ich spracúvanie a ak neexistuje iný právny základ pre spracúvanie, prípadne ak sa osobné údaje spracúvali nezákonne a (vi) právo na prenosnosť údajov.

Na tieto účely môžete ako dotknutá osoba kedykoľvek kontaktovať Organizátora na adrese sídla spoločnosti Sanima s.r.o. alebo na e-mailovej adrese Organizátora: dorusiak@strecovefolie.sk. Vašu žiadosť vyriešime bez zbytočného odkladu a v každom prípade v rámci lehôt stanovených vo všeobecne záväzných právnych predpisoch.

Máte právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, IČO: 36064220, telefonický kontakt: +421/2/3231 3220 alebo +421 2 323 132 14, e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk najmä v prípade podozrenia z porušenia ochrany osobných údajov.

Zverejnenie a propagácia Súťaže potrvá v určenom čase od do (vrátane) na stránke sociálnej sieti: https://www.facebook.com/SanimaTrade/. V prípade záujmu o bližšie informácie týkajúce sa Súťaže môžu Účastníci písať na uvedený mail organizátora dorusiak@strecovefolie.sk.

Osobitné ustanovenia

Ak sa preukáže, že výherca je zamestnancom Organizátora Súťaže alebo osobou im blízkou, je výherca povinný bezodkladne, na základe písomnej výzvy Organizátora, výhru vrátiť, resp. nahradiť Organizátorovi všetky náklady spojené s obstaraním príslušnej výhry. Organizátor Súťaže nemá voči Účastníkovi Súťaže žiadnu povinnosť úhrady nákladov spojených so Súťažou a zároveň nehradí Účastníkovi Súťaže žiadne náklady, ktoré mu týmto vzniknú v súvislosti s jeho účasťou v Súťaži alebo v súvislosti s výhrou v Súťaži. Organizátor Súťaže nezabezpečuje zdanenie výhry a táto povinnosť môže výhercovi vzniknúť podľa daňových právnych predpisov platných a účinných v čase výhry/v čase odovzdania výhry. Výsledky Súťaže sú konečné, bez možností odvolania sa. Výhru v Súťaži nemožno vymáhať. Účastníci Súťaže berú na vedomie, že nemôžu požadovať ceny vo vyššej hodnote alebo vo väčšom množstve ako určí Organizátor, a že nie sú oprávnení požadovať namiesto výhry peňažné plnenie. Organizátor nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek riziká a záväzky súvisiace s výhrou a jej užívaním.

Organizátor si vyhradzuje právo Podmienky Súťaže kedykoľvek zmeniť, Súťaž skrátiť, predĺžiť či bez náhrady ukončiť, a to z dôvodu hodného osobitného zreteľa (napr. vyššia moc, technické problémy). Zmeny Podmienok Organizátor zverejní rovnakým spôsobom ako pôvodné Podmienky. Organizátor nezodpovedá za žiadne technické problémy pri prenose dát prostredníctvom siete internet alebo inými elektronickými prostriedkami.

Záverečné ustanovenia

Podmienky Súťaže nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom spustenia Súťaže na facebookovej stránke https://www.facebook.com/SanimaTrade/

Právne vzťahy, ktoré nie sú upravené týmito Podmienkami sa spravujú primerane príslušnými ustanoveniami platných právnych predpisov Slovenskej republiky, najmä ustanoveniami Občianskeho zákonníka. V prípade neplatnosti ktoréhokoľvek ustanovenia Podmienok nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení. Prípadne neplatné ustanovenie sa Organizátor zaväzuje nahradiť novým ustanovením, ktoré bude svojím obsahom a účelom najviac zodpovedať príslušným ustanoveniam platných právnych predpisov Slovenskej republiky.

Spotrebiteľská SÚŤAŽ NA FACEBOOKU - PDF
Spotrebiteľská súťaž na facebooku.pdf